हर हर महादेव

हर हर महादेव

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्।
#हर_हर_महादेव

#Shivratri

Leave a Reply

Your email address will not be published.