मास्टर जी चोखा बची

मास्टर जी चोखा बची

मास्टरजी = २ मे से २ गइल त केतना बचल…?

.

.

पपुआ = ना बुझाइल मास्टरजी…

मास्टरजी = रे बऊचट… मान ले तोरे पास २ लिट्टी बा
और दुनो ते खा गइले त तोरे पास का बचल…?

पपुआ = चोखा मास्टर जी चोखा बची…!

Leave a Reply

Your email address will not be published.